هفت کلید برای یک شخصیت مثبت

ارسال شده در: آموزشی | 1

رژیم  ذهنی شما به طور عمده به شخصیت و کاراکتر و تقریبا هر چیزی که در زندگیتان اتفاقمی افتد محدود می شود. رژیم ذهنی چیست ؟ به خواندن ادامه دهید و من به شما خواهم گفت . وقتی مغزتان را با … ادامه یافت