What is the reason for my lack of money?

posted in: Personal growth, Success | 2

راهنمایی در مورد اینکه چرا بی پول هستیم و نمی توانیم مانند افراد ثروتمند و پولساز زندگی کنیم و روشهایی برای اینکه بتوانیم دارایی خود را افزایش دهیم